Služby

CCS Tax, k.s. organizuje, koordinuje, vykonáva a obstaráva profesionálne služby a servis v oblasti daní, účtovníctva, spracovania miezd a príslušnej ekonomickej agendy, ako aj služby týkajúce sa širšieho podnikateľského poradenstva. Spoločnosť poskytuje svojim klientom spoľahlivé a včasné informácie, rady a odborné znalosti s garanciou kvality. CCS Tax, k.s. je ako daňový poradca – právnická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov (www.skdp.sk).

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Ponúkame daňové poradenstvo v súvislosti so zámermi a financovaním projektov klienta ako i pri výkone bežnej finančnej a ekonomickej agendy obchodných spoločností.

Rozsah daňového poradenstva

Naša spoločnosť poskytuje daňové poradenstvo hlavne v týchto oblastiach týkajúcich sa daní na Slovensku:

 • daň z príjmu právnických osôb
 • daň z príjmu fyzických osôb
 • daň z pridanej hodnoty
 • medzinárodné zdaňovanie
 • daňová optimalizácia
 • daňové due diligence
 • spotrebné dane
 • daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane
 • sociálne a zdravotné poistenie pre tuzemské a zahraničné fyzické a právnické osoby
 • poradenstvo v colných veciach
 • daňové spory a zastupovanie klientov v daňovom konaní

 

Daňové právo:

 • samostatné zabezpečovanie daňových záležitostí klientov
 • príprava odborných stanovísk k problémom klientov vo všetkých oblastiach daňového práva
 • daňové aspekty prevodov vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • daňové aspekty privatizačných procesov a daňové due dilligence
 • posúdenie obchodných zmlúv z daňového hľadiska

 

Medzinárodné zdaňovanie:

 • medzinárodné daňové plánovanie s dôrazom na efektivitu a optimálne zdaňovanie holdingových štruktúr
 • komplexné posúdenie cezhraničných transakcií z hľadiska dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty
 • vznik a zdaňovanie stálych prevádzkarní na Slovensku
 • poradenská činnosť v oblasti transferového oceňovania, vypracovanie dokumentácie pre transferové oceňovanie
 • poradenstvo v oblasti daňových aspektov vstupu zahraničných investorov na Slovensko
 • zdaňovanie expatriotov a expertov na území Slovenska

 

Správa daní a poplatkov:

 • vyhotovenie daňového kalendára a riadenie platieb daní
 • zastupovanie v daňovom konaní, zahŕňajúce najmä výkon súvisiacej agendy
 • u príslušných správcov daní a účasť na daňových kontrolách v zastúpení klienta
 • príprava odvolaní voči rozhodnutiam správcu dane, vrátane mimoriadnych opravných prostriedkov
 • zastupovanie klienta v ostatných veciach týkajúcich sa daní, sociálnych a zdravotných odvodov

 

Podnikové akvizície a reštrukturalizácie:

 • komplexné zdaňovanie v rámci tuzemských a medzinárodných transakcií vrátane fúzií, akvizícií a reštrukturalizácií
 • zdaňovanie holdingov vrátane daňových otázok projektového a štrukturálneho financovania
 • výkon daňových a účtovných due diligence
 • analýza daňových súvislostí akvizičného, resp. reštrukturalizačného procesu
 • podpora v tvorbe daňovo optimálnych modelov
 • podpora v daňových aspektoch financovania korporátnych transakcií

 

Štátna pomoc:

 • výkon poradenstva v oblasti štátnej pomoci, najmä v oblasti štátnej pomoci vo forme úľavy na dani
 • zastupovanie klienta v rokovaniach o poskytnutí štátnej pomoci a investičných stimulov
 • príprava stanovísk v oblasti štátnej pomoci pri privatizačnom procese
 • príprava žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci a investičných projektov
 • poradenstvo v oblasti prípustnosti štátnej pomoci podľa európskeho práva

Vedenie účtovníctva pre firmy a podnikateľov

Obsahom poskytovaných služieb je vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva v prostredí účtovného softvéru s parametrami podnikového informačného systému.

Vedenie účtovníctva pre firmy a podnikateľov

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby externej ekonomickej kancelárie (outsourcing účtovníctva a výkazníckej agendy). Vďaka kvalifikovanému a profesionálnemu tímu našim klientom poskytujeme široký rozsah služieb v oblasti účtovníctva:

 • účtovanie účtovných položiek v podvojnom účtovníctve – vyhotovenie účtovného dokladu a formálna kontrola podkladov vchádzajúcich do účtovníctva, zabezpečenie požiadaviek účtovnej evidencie z účtovného a daňového hľadiska, predkontácia, zápis do softvérovej evidencie
 • vyhotovenie prehľadu mesačných výsledkov a ich stručné zhodnotenie
 • vypracovanie pravidelných povinných hlásení a výkazov pre štatistický úrad a NBS
 • archivácia dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcich sa archivácie
 • vykonávanie účtovného poradenstva, ktoré zahŕňa konzultácie k neštandardným účtovným prípadom a metodike účtovníctva
 • zostavenie riadnej, priebežnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie v súlade s platnými slovenskými predpismi
 • zostavenie prehľadu neuhradených záväzkov a pohľadávok podľa dodávateľov a odberateľov a ich splatnosti
 • cash management
 • súčinnosť pri inventarizácii majetku spoločnosti – metodické riadenie, príprava dokumentácie pre dokladovú inventarizáciu
 • transformácia slovenských účtovných štandardov na IAS/IFRS,
 • zostavenie IFRS reportov pre účely konsolidácie materských podnikov

MZDY

Spracovanie miezd a odmien vrátane odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, mzdová a personálna evidencia, zúctovanie dane z príjmov zo závislej cinnosti.

Mzdy a personálna agenda

Spoločnosť CCS Tax, k.s. vykonáva komplexné služby v oblasti spracovania miezd, vedenia mzdovej agendy, vykonávania povinností v oblasti zdravotného i sociálneho poistenia. V tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby:

 • výpočet mzdy pre pracovníkov s pracovnou zmluvou
 • výpočet odmien pre zamestnancov s dohodou o vykonaní práce
 • výpočet odmien pre členov štatutárneho orgánu
 • vykonávanie povinnosti prihlásenia a odhlásenia z príslušných zdravotných poisťovní a zo sociálnej poisťovne
 • podpora v súvislosti so vznikom alebo ukončením pracovného pomeru
 • spracovanie povinných výkazov pre účely evidencie zamestnancov
 • príprava hlásení a výkazov k dani z príjmov zo závislej činnosti
 • vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • poskytovanie personálneho a mzdového poradenstva
 • zastupovanie zamestnávateľa pred orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 • odborná podpora pri plnení povinností zamestnanca a zamestnávateľa v súvislosti s medzinárodným prenájmom pracovnej sily a pri vyslaní zamestnanca

Súvisiace služby pre podnikatelov

Spoluprácou v rámci CCS Group poskytujeme široký rozsah súvisiacich služieb pre podnikatelov.

Súvisiace služby pre podnikatelov:

Prednosťou našej spoločnosti je skutočnosť, že prostredníctvom vlastných kapacít v spolupráci s našimi partnermi dokážeme poskytnúť a obstarať komplexné služby pre podnikateľov vo všeobecnom rozsahu:

 • poskytnutie adresy sídla spoločnosti a výkon súvisiacej agendy (vrátane spracovania pošty)
 • poskytovanie priestorov na obchodné rokovania
 • Komplexné administratívne služby
 • služby archivácie dokumentov a správy archívneho fondu
 • znalecké a expertné činnosti pri stanovení hodnoty majetku podniku
 • prekladateľské a tlmočnícke služby
 • audit účtovnej závierky v súlade so slovenskými právnymi predpismi,
 • právne poradenstvo pri lokálnych i medzinárodných transakciách a zámeroch
 • akvizície a reštrukturalizácie podnikov, iné korporátne transakciePoradenstvo pre podnikateľov

Expertné tímy ekonomických a právnych poradcov poskytujú podporu v širokej škále podnikateľských situácii.

Poradenstvo pre podnikateľov

Experti z príslušných odborov Vám poskytnú podporu v podnikaní s cieľom uplatnenia výhodných a efektívnych riešení pre Váš podnik. Poskytujeme poradenstvo pre domácich podnikateľov ako i zahraničných investorov v nasledovných oblastiach:

 • expertné tímy ekonomických a právnych poradcov poskytujú podporu v širokej škále podnikateľských situácii
 • organizačné poradenstvo
 • všeobecné obchodné poradenstvo
 • zakladanie obchodných spoločností a nadobúdanie majetkových účastí,
 • poradenstvo pri akvizíciách, zlúčení, splynutí, rozdelení a likvidácií spoločností
 • vypracovanie podnikateľského zámeru alebo finančného plánu
 • spracovanie analýzy hospodárskej a finančnej situácie podnikov