GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súvislosti s

(1) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR),

(2) smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,

(3) zákonom č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov.


I. Prevádzkovateľ osobných údajov

(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je:

     Názov/Obchodné meno:CCS Tax, k.s.
                       Adresa sídla:Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
                                       IČO:44 539 126

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

(2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

                       Adresa:Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
Tel.:/Mobil:02 32 606 512
e-Mail:privacy@ccstax.sk


(3)
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

(4) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia zmluvy.

(2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

¾plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b)

¾oprávnený záujem prevádzkovateľa pri plnení jeho práv a povinností v súvislosti s poskytovaním služieb daňového poradenstva, vedenia účtovníctva a personálnej a mzdovej agendy

¾Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a)


(2) Účelom spracovania osobných údajov je

¾ výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;
pri poskytovaní služieb sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne zabezpečenie poskytovania služieb (meno a adresa, kontaktné údaje), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

¾zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

(3) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle GDPR čl.22.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

  • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

¾po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov a po dobu , ktorú vyžaduje slovenská legislatíva po ukončení zmluvného vzťahu.

¾po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie  3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.  

(2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje nenávratne vymaže zo svojich zariadení.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

(1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby a organizácie:

¾podieľajúce sa na fungovaní a realizácii zmluvného vzťahu (dodávatelia informačných technológií, pošta, kuriér a pod.)
¾subjekty zaisťujúce marketingové služby

¾iné subjekty v prípadoch kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (ide napr. o súdy, Políciu a pod.).

(2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Práva dotknutej osoby – Vaše práva

  • Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

¾ právo na prístup ku svojím osobným údajom,

¾ právo na opravu osobných údajov,

¾ právo na obmedzenie spracovania,

¾ právo na výmaz osobných údajov,

¾ právo vzniesť námietku proti spracovaniu,

¾ právo na prenositeľnosť,

¾ právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.


(2) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené       Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  • Prevádzkovateľ prehlasuje, že využíva rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach alebo firemnej nástenke.

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva na privacy@ccstax.sk. V prípade otázok vo vzťahu k Vašim osobným údajom, nás neváhajte kontaktovať. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je Prevádzkovateľovi povinná preukázať svoju totožnosť.