Novely Zákona o dani z príjmov účinné od 1.1.2023

26 / 01 / 2023 | 1 min read

test

Radi by sme Vás touto cestou informovali o novinkách, ktoré prinášajú Novely Zákona o dani z príjmov schválené v roku 2022 a účinné od roku 2023 a 2024.

1) Zmeny v pravidlách transferového oceňovania

 • Úprava definície zahraničnej závislej osoby – odstránenie definície zahraničnej závislej osoby a namiesto toho pojmu bola doplnená definícia ekonomického prepojenia aj na vzťahy zriaďovateľa a stálej prevádzkarne a vzťahy stálych prevádzkarní navzájom (doteraz situácia vzťahu medzi stálymi prevádzkarňami chýbala),
 • Rozšírenie možnosti korešpondujúcej úpravy základu dane – dopĺňa sa nárok na korešpondujúcu úpravu základu dane v prípadoch, keď primárna úprava je vykonaná v slovenskej právnickej osoby a protistranou transakcie je slovenská stála prevádzkareň nerezidenta – je umožnené vykonať túto úpravu základu dane v stálej prevádzkarni nerezidenta SR,
 • Zavedenie spočítania podielov na účely určenia závislosti – dopĺňa sa ustanovenie o spočítanie podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia,
 • Závislá činnosť bola vylúčená z kontrolovaných transakcií – za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje závislá činnosť vykonávaná zamestnancom závislej osoby, spoločníkom alebo konateľom, z ktorej príjmy spadajú pod § 5 ZDP,
 • Doplnenie významnej kontrolovanej transakcie
   bezpečný prístav – za významnú kontrolovanú transakciu sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok viac ako 10 000,00 EUR v príslušnom zdaňovacom období (neplatí to pre úver alebo pôžičku s istinou nad 50 000,00 EUR),
   zahrňovanie nákladov vynaložených inou závislou osobou – ide o zosúladenie s metodikou OECD – pri určení základu dane závislej osoby môže táto osoba zahrnúť do daňových výdavkov pomernú časť výdavkov (nákladov) vynaložených inou osobou alebo subjektom, voči ktorej je závislou osobou, ak sú splnené určité podmienky,
 • Určenie základu dane stálej prevádzkarne – zavádza sa nová možnosť zisťovania základu dane nerezidenta SR – pri zisťovaní základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu sa bude môcť postupovať podľa zahraničnej evidencie daňovníka,
 • Zavádza sa možnosť použiť metodiku OECD o transferovom oceňovaní pri určení základu dane,
 • Predkladanie dokumentácie o transferovom oceňovaní – najskôr bude možné predložiť transferovú dokumentáciu v cudzom jazyku a až následne, ak správca dane vyzve daňovníka, tak má povinnosť predložiť dokumentáciu v štátnom jazyku.

2) Zavedenie pravidiel zdanenia pri preventívnej reštrukturalizácii

 • Jedným z opatrení je odpustenie, resp. čiastočné odpustenie záväzku (pohľadávky). Dlžník musí podať návrh na začatie preventívnej reštrukturalizácie, vypracovať plán, ktorý obsahuje reštrukturalizačné opatrenia, kde môže byť zahrnuté aj odpustenie záväzku dlžníka. Pohľadávka v rozsahu, v akom je záväzok podľa potvrdeného plánu odpustený, bude u veriteľa daňovým výdavkom.
 • Ďalšou zmenou je, že v prípade preventívnej reštrukturalizácie sa doplnila možnosť zahrňovania tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi do daňových výdavkov, a to podobne ako v prípade klasickej (úpadkovej) reštrukturalizácie.

3) Prijatie nového finančného štandardu finančného výkazníctva (IFRS 17) – Poistné zmluvy

 • Upravuje sa zahrňovanie technických rezerv do daňových výdavkov a celkový prístup vykazovania poistných zmlúv,
 • Poisťovňa už nebude vykazovať technické rezervy ako budúce očakávané odhadované záväzky, ale bude vykazovať záväzky z poistných zmlúv priebežne počas trvania poistnej zmluvy diskontovaním cash-flow na súčasnú hodnotu,
 • Keďže poisťovne už nebudú vykazovať technické rezervy (odhadované záväzky), ale budú vykazovať záväzky na základe diskontovaného cash-flow, takto vykázané záväzky už nebudú spĺňať definíciu rezervy a preto budú daňovým výdavkom v súlade s účtovníctvom.

4) Úprava daňového bonusu na dieťa

 • Novela mení výšku daňového bonusu na dieťa, a to na prechodné obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2024,
 • Maximálna výška je stanovená na 50 EUR/mesačne ak dieťa dovŕšilo 18 rokov a 140 EUR/mesačne na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 18 rokov,
 • Zavádza sa tiež možnosť douplatňovať si celý nárok na daňový bonus na vyživované dieťa prostredníctvom daňového priznania v prípade, že základ dane daňovníka je nepostačujúci. Takýto daňovník si môže sčítať svoj základ dane so základom dane druhej oprávnenej osoby.

5) Obmedzenie úrokových nákladov – účinné od 1.1.2024

 • Zavádza sa nové pravidlo o limitácii čistých úrokových nákladov. Toto pravidlo sa bude uplatňovať prednostne pred aktuálne uplatňovanými pravidlami.
 • Do konca roku 2023 sa limitácia úrokových nákladov týka len závislých osôb. Cieľom tohto nového ustanovenia je obmedzenie čistých úrokových nákladov aj u právnických osôb.
 • V prípade, ak suma čistých úrokových nákladov je vyššia ako 3 000 000,00 EUR, je potrebné zvýšiť základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30% hodnoty ukazovateľa nazvaného ako „daňová EBITDA“, ktorý vychádza nie z účtovných, ale daňových položiek.
 • Pravidlo pre obmedzenie čistých úrokových nákladov sa bude aplikovať až na úroky plynúce zo zmlúv uzatvorených po 31.12.2023.

CCS Tax, k.s.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.