Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2023

26 / 01 / 2023 | 1 min read

test

Radi by sme Vás touto cestou informovali o zmenách, ktoré sú účinné od roku 2023 a 2024.

1) Zmeny pri registrácii pre DPH – ak zdaniteľná osoba uskutočňuje výlučne oslobodené činnosti (finančné, poisťovacie služby alebo prenájom nehnuteľnosti), nemusí sa už registrovať za platiteľa DPH, aj keď prekročí z týchto činností obrat 49 790,00 EUR. Osoby registrované za platiteľa DPH z dôvodu prekročenia obratu z výlučne oslobodených činnosti, môžu požiadať o zrušenie registrácie pre DPH.

2) Zmeny pri oneskorenej registrácii pre DPH – zdaniteľnej osobe, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo ju podala oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 21 dní (pôvodne 30 dní) vzniká za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, povinnosť odviesť DPH a zároveň jej vzniká právo na odpočítanie DPH. Pri oneskorenej registrácii správca dane už nebude povinný otvoriť daňovú kontrolu, ak výsledkom mimoriadneho daňového priznania k DPH je daňový preplatok. Správca dane bude mať možnosť vykonať za účelom preverenia údajov aj inými úkonmi správy daní napr. miestnym zisťovaním.

3) Zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a šport – znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa uplatňuje na:

  • plnenia poskytnuté v súvislosti so športom – konkrétne sa jedná o prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk,
  • reštauračné a stravovacie služby – jedná sa o podávanie jedla a nápojov, ktoré je potrebné na uplatnenie zníženej sadzby zadefinovať ako poskytnutie služby a nie predaj tovaru. Zníženej sadzbe DPH nepodlieha donáška jedla alebo predaj jedla so sebou.

4) Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku – pre odberateľa, ktorý je platiteľom DPH, sa zavádza povinnosť vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za tieto tovary alebo služby úplne alebo sčasti nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Podmienkou je, aby bola DPH účtovaná na faktúre alebo inom doklade. Odberateľ vracia DPH v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal.

5) Zmeny v oblasti nevymožiteľných pohľadávok – nevymožiteľnou pohľadávkou sa stáva aj pohľadávka, ktorá je viac ako 150 dní po splatnosti, pričom moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od 1.1.2023. Ďalej sa sleduje, či je pohľadávka:

  • do 1 000,00 EUR – dodávateľ musí preukázať, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeroval k získaniu úhrady pohľadávky,
  • nad 1 000,00 EUR – dodávateľ musí preukázať, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde alebo je pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní.

6) Vymedzenie definície malej zásielky tovaru neobchodného charakteru – malá zásielka tovaru neobchodného charakteru je oslobodená od DPH pri dovoze tovaru. Malou zásielkou tovaru neobchodného charakteru sa rozumie zásielka tovaru zasielaná bezodplatne z tretieho štátu fyzickou osobou inej fyzickej osobe do tuzemska, ak:

  • sa zasiela príležitostne,
  • obsahuje tovar určený výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo členov jeho rodiny a nie je použitý na obchodné účely,
  • hodnota zásielky nepresahuje 45 eur

7) Oprava odpočítanej DPH pri krádeži – ak platiteľovi dane bol odcudzený majetok kúpený na iný účel ako ďalší predaj s obstarávacou cenou 1 700,00 EUR a menej a s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok, je povinný vrátiť pomernú časť odpočítanej DPH zodpovedajúcej zostatkovej cene, ako keby sa majetok odpisoval 4 roky.

8) Lehota na zaplatenie DPH pri kúpe nového dopravného prostriedku – pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, sa zavádza lehota na zaplatenie DPH, a to do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení čísla účtu správcu dane vedeného pre túto osobu.

9) Zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania pre prvého odberateľa v trojstrannom obchode – ak platiteľ DPH registrovaný podľa § 5 uskutočnil len trojstranný obchod pod identifikačným číslom pre DPH prideleným v tuzemsku v postavení prvého odberateľa, nie je povinní podať „prázdne“ daňové priznanie k DPH.

10) Stanovenie úroku z omeškania pri dovoze tovaru – zosúlaďuje sa vymeranie úroku z omeškania týkajúceho sa sumy DPH pri dovoze tovaru s vymeraním úroku z omeškania týkajúceho sa colného dlhu. Úrok z omeškania sa vymeria podľa príslušných ustanovení colných predpisov.

11) Oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb – účinné od 1.1.2024 – tuzemskí poskytovatelia platobných služieb budú povinní viesť za každý kalendárny štvrťrok záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú, a zároveň tieto záznamy následne sprístupniť Finančnému riaditeľstvu SR. Tieto záznamy sa následne každým členským štátom budú zasielať do centrálneho európskeho systému o platbách, kde sa podrobia krížovej kontrole a vyhodnotia.

CCS Tax, k.s.

Zdieľajte novinku:

Odber noviniek

Tipy, rady a návody, ako optimalizovať dane a zefektívniť Vaše podnikanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
person
person
person

Zefektívnite vaše podnikanie v oblasti daní a účtovníctva ešte dnes.