Podmienky ochrany osobných údajov – informácie pre dotknuté osoby

V súvislosti s

(1) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR),

(2) smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680,

(3) zákonom č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

 

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

(1 ) Prevádzkovateľom osobných údajov podľa GDPR čl. 4 bod 7 je:

Názov/Obchodné meno:

CCS Tax, k.s.

Adresa sídla:

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava

IČO:

44 539 126

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

(2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa:

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava

Tel.:/Mobil:

02 32 606 512

e-Mail:

privacy@ccstax.sk


(3)
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

(4) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl.37.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/laalebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia zmluvy.

(2) Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačnéa kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

(1) Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

(2) Účelom spracovania osobných údajov je

(3) Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle GDPR čl.22.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

(2) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje nenávratne vymaže zo svojich zariadení.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

(1) Príjemcovia osobných údajov sú osoby a organizácie:

(2) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Práva dotknutej osoby - Vaše práva

(1) Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:


(2) Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené     Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

(1) Prevádzkovateľ prehlasuje, že využíva rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach alebo firemnej nástenke.

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva na privacy@ccstax.sk. V prípade otázok vo vzťahu k Vašim osobným údajom, nás neváhajte kontaktovať. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je Prevádzkovateľovi povinná preukázať svoju totožnosť.