Informácia k TPD CCS Tax

I N F O R M Á C I A

o náležitostiach, obsahu a rozsahu dokumentácie pre transferové oceňovanie v obchodných vzťahoch uskutočňovaných medzi závislými osobami v podmienkach Slovenskej republikyZákladné východisko

Podľa § 18 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) sú daňové subjekty, ktoré sú závislými osobami podľa tohto zákona, povinné viesť dokumentáciu. Obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitej metóde (ďalej len „Dokumentácia“) aktuálne ustanovuje usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „Usmernenie“).

Správca dane je v odôvodnených prípadoch oprávnený vyzvať daňový subjekt na predloženie dokumentácie. Daňový subjekt je v takomto prípade povinný predložiť Dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane. Túto výzvu pri dokumentácii pre príslušné zdaňovanie obdobie možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za toto zdaňovacie obdobie. Dokumentáciu je daňový subjekt povinný predložiť v  v slovenskom jazyku. Správca dane môže na základe žiadosti daňového subjektu povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako v štátnom jazyku. Dokumentáciu je daňový subjekt povinný uchovávať počas obdobia, v ktorom nedošlo k zániku práva na vyrubenie dane z príjmov (spravidla 5 rokov).

 Vedenie Dokumentácie vychádza z princípov a zásad stanovených Smernicou OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní a Uznesenia Rady EÚ zo dňa 27. júna 2006 o kódexe správania pre Dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii. Účelom Dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňového subjektu vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (ďalej len „kontrolované transakcie“) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňového subjektu v kontrolovaných transakciách. Pravidlá určenia obsahu a rozsahu Dokumentácie sa uplatnia vždy na jedno konkrétne zdaňovacie obdobie, v ktorom majú byť podmienky pre jednotlivé typy Dokumentácií riadne splnené.

Usmernenie upravuje  nasledovné  tri typy Dokumentácie:

 • SKRÁTENÁ DOKUMENTÁCIA
 • ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA
 • ÚPLNÁ DOKUMENTÁCIA

Základná Dokumentácia a Úplná Dokumentácia pozostáva z dvoch častí:

 • všeobecnej dokumentácie, ktorá obsahuje súbor informácií poskytujúcich celkový prehľad o skupine závislých osôb ( tzv. „Master File“),
 • špecifickej dokumentácie, ktorá bezprostredne nadväzuje na všeobecnú dokumentáciu a obsahuje osobitné informácie týkajúce sa daňového subjektu (tzv. „Country File“).

Ak sa informácie všeobecnej a špecifickej dokumentácie navzájom prelínajú, uvádzajú sa v Dokumentácii len raz. Obsah jednotlivého typu Dokumentácie závisí od okolností a podmienok jednotlivých kontrolovaných transakcií, predovšetkým od použitej metódy ocenenia. Dokumentácia má byť vypracovaná za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. V každom type Dokumentácie sa uvedú dôvody zlúčenia transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií. Za skupinu kontrolovaných transakcií Usmernenie považuje viacero kontrolovaných transakcií s tým istým členom Skupiny, ktoré sú:

 1. rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
 2. vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
 3. porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

Dokumentácia o jednotlivých kontrolovaných transakciách sa vedie v rozsahu Skrátenej Dokumentácie, ak o týchto transakciách nie je daňový subjekt povinný viesť Základnú Dokumentáciu alebo Úplnú Dokumentáciu, pričom Dokumentácia sa vzťahuje na kontrolované transakcie, ktoré sú pre daňový subjekt významné, avšak vždy zahŕňa transakcie alebo skupinu transakcií s hodnotou nad 1.000.000,- eur v príslušnom zdaňovacom období. O ostatných kontrolovaných transakciách sa vedie Dokumentácia v rozsahu Skrátenej dokumentácie. Do Základnej Dokumentácie alebo Úplnej Dokumentácie môžu byť zahrnuté aj informácie o kontrolovaných transakciách nevýznamného charakteru.

Dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní dokumentácie sa môže daňový subjekt odvolať na informácie uvedené v Dokumentácii spracovanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Usmernenie určuje tiež minimálny obsahový rozsah pre jednotlivé typy Dokumentácie. Do Dokumentácie možno nad minimálny rozsah obsahu zahrnúť aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu. Správca dane môže vyzvať daňový subjekt na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Povinnosti vo vzťahu k Dokumentácii

Daňový subjekt povinne vedie za zdaňovacie obdobie Základnú Dokumentáciu okrem daňového subjektu, ktorý môže viesť Skrátenú Dokumentáciu alebo má povinnosť viesť Úplnú dokumentáciu.

Skrátenú Dokumentáciu môžu viesť:

 • fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú mikro-účtovnými jednotkami podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.,
 • ostatné daňové subjekty, ktoré uskutočňujú len tuzemské kontrolované transakcie, t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovými subjektmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem :
 • transakcií vo vzťahu k stálej prevádzkarni týchto daňových subjektov umiestnených v zahraničí,
 • transakcií uskutočňovaných za ďalej uvedených podmienok, kedy aj takíto daňový subjekt je povinný viesť Základnú Dokumentáciu alebo Úplnú Dokumentáciu.

Úplnú Dokumentáciu v rozsahu vyššie uvedenom povinne vedie:

 • daňový subjekt, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) s výnimkou daňového subjektu, ktorý uskutočňuje výlučne tuzemské kontrolované transakcie, za predpokladu že tomuto daňovému subjektu nevzniká povinnosť vedenia Úplnej dokumentácie v zmysle ďalších tu uvedených bodov tohto odseku,
 • daňový subjekt, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňový subjektmi tzv. nezmluvného štátu; daňový subjektom nezmluvného štátu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov, ktorý zverejňuje Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke; v zozname sú zaradené štáty, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná (tzv. „zmluvné štáty“); ak daňový subjekt uskutočňuje transakcie aj vo vzťahu k závislým osobám, ktoré sú závislými osobami zo zmluvného štátu, uplatní sa toto pravidlo len na časť Dokumentácie vo vzťahu k transakciám so závislou osobou z nezmluvného štátu,
 • daňový subjekt, ktorý žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • daňový subjekt, ktorý žiada o úpravu základu dane s výnimkou daňového subjektu, ktorý žiada o úpravu základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 • daňový subjekt, ktorý v zdaňovacom období odpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000,- eur a taktiež daňový subjekt, ktorý v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach odpočítava daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000,- eur,
 • daňový subjekt, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani z príjmov v zmysle osobitných ustanovení zákona prípadne iných zákonov. 

 

Obsahové náležitosti Dokumentácie

 1. SKRÁTENÁ DOKUMENTÁCIA

Skrátená Dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej     štruktúry skupiny,
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňového subjektu, ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii
 1. ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

Základná dokumentácia pozostáva zo všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie. Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu daňového subjektu, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry,
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňového subjektu, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňového subjektu v hospodárskom odvetví,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňový subjekt, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká,
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňový subjektu, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • popis systému transferového oceňovania, obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií.
 • ÚPLNÁ DOKUMENTÁCIA

Úplná dokumentácia pozostáva zo Všeobecnej dokumentácie a Špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie v rámci skupiny, identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity skupiny v hospodárskom odvetví, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • plánovanú obchodnú stratégiu, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny a ich predpokladané riziká, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 • identifikáciu a právnu formu daňového subjektu, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňového subjektu vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • identifikáciu hospodárskeho odvetvia, obchodné vzťahy a aktivity daňového subjektu v hospodárskom odvetví, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • plánovanú obchodnú stratégiu a podnikateľský zámer, predpokladané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele daňového subjektu,
 • zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • prehľad o nehmotnom majetku, ktorý vlastní alebo využíva daňový subjekt (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how, atď.), spôsob a rozsah jeho využívania,
 • zoznam opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré má odsúhlasené daňový subjekt, napr. odsúhlasenie metódy ocenenia,
 • zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňový subjekt a akékoľvek iné rozhodnutia ovplyvňujúce oblasť transferového oceňovania,
 • informácie o vnútro-skupinových finančných transakciách (priame alebo nepriame
  úverové vzťahy), cash-poolingové vzťahy, garancie a taktiež využitie derivatívnych
  a iných finančných nástrojov vrátane hybridných nástrojov, vrátane zmien v porovnaní
  s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • všeobecný popis funkcií, ktoré vykonáva daňový subjekt, majetok, ktorý využíva a jeho predpokladané riziká, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • popis systému transferového oceňovania obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód(y) transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte prosím kontaktovať

S pozdravom
daňový tím

CCS Tax, k.s. 

Aktualizácia daňových zákonov a iných právnych predpisov s účinnosťou od 1.1.2019

Aktualizácia daňových zákonov a iných právnych predpisov s účinnosťou od 1.1.2019

 

 

Vážený klient,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti daní, a zmenách zákonov v iných oblastiach dôležitých pre podnikanie.

 

 

 1. Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 

Národná rada SR prijala zákony, ktorými bol upravený a doplnený zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.1.2019. Za najvýznamnejšie zmeny, ktoré novely zákona prinášajú, považujeme:

 

 1. Dodanie tovaru a služieb pri použití poukazu

 

Novela zákona o DPH zavádza nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. V prípade, že v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, pôjde o tzv. jednoúčelový poukaz (JÚP). Distribútor JÚP bude povinný vysporiadať DPH z JÚP už pri uvedení poukazu do obehu . JÚP môže byť predmetom ďalších prevodov (predajov),  pričom pri každom prevode JÚP vznikne povinnosť vysporiadať DPH. Samotné dodanie tovaru alebo služby zákazníkom, ktorý si uplatní poukaz, už nebude zaťažené daňou.

 

Naopak, ak v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, v takýchto prípadoch sa vystavený poukaz bude považovať za tzv. viacúčelový poukaz (VÚP). DPH prislúchajúca k tovaru alebo službe, na ktorú bol VÚP vydaný, bude vysporiadaná až v čase dodania samotného tovaru alebo služby.

 

V zmysle schváleného poslaneckého pozmeňovacieho návrhu nové pravidlá uplatňovania DPH prostredníctvom poukazov (JÚP alebo VÚP) nadobudnú účinnosť až od 1.10.2019.

 

 1. Predaj stavieb po stavebných úpravách

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 po novom stanovuje podmienky na oslobodenie od DPH  pri dodaní stavby resp. jej časti. Okrem dodania novej stavby (pokiaľ neuplynie 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby) bude DPH podliehať aj:

 • dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania stavby za predpokladu, že náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40 % hodnoty stavby pred začatím stavebných prác a
 • dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že náklady na rekonštrukciu stavby predstavovali najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím prác.

 

Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách bude možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo na rekonštrukciu predmetnej stavby.

 

 1. Predaj a prenájom nehnuteľností určených na bývanie

 

Platiteľ dane pri predaji nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti, ale povinne uplatniť oslobodenie od dane, čo má za následok úpravu odpočítanej dane. Rovnako bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie. Táto zmena sa bude týkať nájomných zmluvných vzťahov, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto zákona po 1.1.2019.

 

 1. Tuzemský prenos daňovej povinnosti

 

Z dôvodu problémov v praxi od 1.1.2019 je vylúčený prenos daňovej povinnosti DPH pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra, teda v prípade, ak hodnota tovarov a služieb nepresiahne 100 € alebo sú tržby povinne evidované v ERP (elektronická registračná pokladnica alebo eKASA). Pri všetkých ostatných predajoch uvádzaných druhov tovaroch ostáva zachovaný tuzemský prenos daňovej povinnosti k DPH.

 

 1. Zrušenie inštitútu zábezpeky na DPH

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 ruší zábezpeku na daň, ako inštitút zavedený do zákona o DPH v roku 2012. Daňový úrad vráti dotknutým subjektom peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami najneskôr do 28. februára 2019 za podmienky, že táto zábezpeka alebo jej časť nebola použitá na úhradu daňových nedoplatkov. Od 1.1.2019 sa zábezpeka na daň pri registrácii k DPH nebude uplatňovať.

 

 1. 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby

 

Novelou zákona o DPH bolo s účinnosťou od 1.1.2019 preradené poskytovanie ubytovacích služieb do zníženej 10% sadzby DPH.

 

 

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov

 

 1. Oslobodenie 13. a 14. platu od dane zo závislej činnosti

 

Novelizáciou Zákonníka práce od 1.1.2018 bola zavedená možnosť poskytnutia 13. platu (na letnú dovolenku vyplatený v júni)  a 14. platu (na vianočné sviatky vyplatený v decembri) za výhodnejších daňových podmienok. Pre vyplatenie 13. a 14. platu stanovuje zákon prísne podmienky:

 1. Daňové zvýhodnenie (oslobodenie) sa vzťahuje maximálne na príjem vyplatený ako 13. alebo 14. plat do výšky 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov.
 2. plat musí byť vyplatený minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku a môže byť vyplatený za mesiac jún,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi k 30.4. 2018 trvá nepretržite 24 mesiacov,
 1. plat musí byť vyplatený minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku a môže byť vyplatený za mesiac december
 2. pracovnoprávny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi k 31.10.2018 trvá nepretržite 48 mesiacov
 3. zamestnancovi bol vyplatený aj 13.plat.

 

Oslobodenie 13.platu od dane zo závislej činnosti je možné prvýkrát uplatniť v júni 2019. Na 14. plat sa oslobodenie vzťahuje prvýkrát v decembri 2018 za predpokladu, že zamestnancovi bol vyplatený 13. plat v júni 2018.

 

 1. Oslobodenie ubytovania zamestnancov od dane zo závislej činnosti

 

Novela zákona o dani z príjmov zavádza od 1.1.2019 oslobodenie ubytovania (nepeňažný príjem zamestnanca) od dane zo závislej činnosti. Oslobodenie sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti) u zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou vo výrobe (nie v obchode) a  vo viaczmennej prevádzke. Oslobodenie sa vzťahuje na bezplatne poskytnuté ubytovanie najviac do výšky 60 € mesačne. Vyšší náklad zamestnávateľa vynaložený na ubytovanie zamestnanca sa zahrnie do zdaniteľného príjmu zamestnanca.

 

 1. Zvýšenie daňového bonusu pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov

 

Skupina poslancov Národnej rady SR navrhuje, aby od 1.4.2019 došlo k zvýšeniu sumy daňového bonusu na dvojnásobok doterajšej sumy (pre rok 2019 vo výške 2×22,17 € mesačne) v prípade starostlivosti o dieťa , ktoré nedovŕšilo 6 rokov. Pre uplatnenie nároku na zvýšenú sumu daňového bonusu okrem podmienky veku dieťaťa sa požaduje splnenie príjmových podmienok ako aj to, aby dieťa žilo v spoločnej domácnosti so zamestnancom.

 

 

 • Rekreačné poukazy

 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa do Zákonníka práce  zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorý je povinný poskytnúť zamestnávateľ s 50 a viac zamestnancami, každému zamestnancovi nepretržite pracujúcemu u zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov, ak o tento príspevok zamestnanec požiada. Príspevok na rekreáciu takéhoto zamestnanca je vo výške 55% oprávnených nákladov, maximálne však vo výške 275 EUR ročne.

 

Súčasne sa doplňuje zákon o dani z príjmov, ktorým sa zaraďuje príspevok na rekreáciu zamestnancov do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti a taktiež dochádza k jeho zaradeniu do daňových výdavkov zamestnávateľa a do daňových výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby. Príspevok na rekreáciu nad zákonom stanovený rozsah je možné uhradiť aj zo sociálneho fondu.

 

 

 1. Zavedenie novej dane z poistenia

 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa zavádza nová nepriama daň – daň z poistenia. Predmetom tejto dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. Nová daň vo výške 8 % základu dane sa uplatní na všetky druhy neživotného poistenia, bez ohľadu na dátum uzavretia poistnej zmluvy, ak poistné obdobie začne plynúť po 31.12.2018.

 

Daň z poistenia budú povinné platiť v prvom rade poisťovne, avšak povinnosť sa môže týkať aj poistníka (akákoľvek osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom), ak zaplatí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v Slovenskej republike zriadenú pobočku alebo právnickej osoby, na ktorú sú náklady na takéto poistné preúčtované.

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. V rovnakej lehote je daň z poistenia splatná. Prvý termín na podanie daňového priznania k dani z poistenia za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2019 je 30. apríl 2019.

 

 

 1. Registrácia konečných užívateľov výhod

 

S účinnosťou od 1.11.2018 majú právnické osoby zapísané do obchodného registra povinnosť zapísať do príslušného obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Právnické osoby povinne zapisujú do neverejnej časti obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch v lehote najneskôr do 31.12.2019.

 

Ak uvedené  právnické osoby vzniknú po 31. októbri 2018, povinne zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku, t.j. už pri svojom prvozápise do obchodného registra. Zároveň je stanovená povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať.

 

 

S pozdravom

 

Váš daňový poradca

CCS Tax, k.s.