Aktualizácia daňových zákonov a iných právnych predpisov s účinnosťou od 1.1.2019

 

 

Vážený klient,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali o najvýznamnejších zmenách v oblasti daní, a zmenách zákonov v iných oblastiach dôležitých pre podnikanie.

 

 

 1. Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 

Národná rada SR prijala zákony, ktorými bol upravený a doplnený zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH s účinnosťou od 1.1.2019. Za najvýznamnejšie zmeny, ktoré novely zákona prinášajú, považujeme:

 

 1. Dodanie tovaru a služieb pri použití poukazu

 

Novela zákona o DPH zavádza nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. V prípade, že v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, pôjde o tzv. jednoúčelový poukaz (JÚP). Distribútor JÚP bude povinný vysporiadať DPH z JÚP už pri uvedení poukazu do obehu . JÚP môže byť predmetom ďalších prevodov (predajov),  pričom pri každom prevode JÚP vznikne povinnosť vysporiadať DPH. Samotné dodanie tovaru alebo služby zákazníkom, ktorý si uplatní poukaz, už nebude zaťažené daňou.

 

Naopak, ak v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností, umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, v takýchto prípadoch sa vystavený poukaz bude považovať za tzv. viacúčelový poukaz (VÚP). DPH prislúchajúca k tovaru alebo službe, na ktorú bol VÚP vydaný, bude vysporiadaná až v čase dodania samotného tovaru alebo služby.

 

V zmysle schváleného poslaneckého pozmeňovacieho návrhu nové pravidlá uplatňovania DPH prostredníctvom poukazov (JÚP alebo VÚP) nadobudnú účinnosť až od 1.10.2019.

 

 1. Predaj stavieb po stavebných úpravách

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 po novom stanovuje podmienky na oslobodenie od DPH  pri dodaní stavby resp. jej časti. Okrem dodania novej stavby (pokiaľ neuplynie 5 rokov od jej prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby) bude DPH podliehať aj:

 • dodanie staršej stavby, pri ktorej došlo k zmene účelu používania stavby za predpokladu, že náklady na stavebné práce predstavovali najmenej 40 % hodnoty stavby pred začatím stavebných prác a
 • dodanie zrekonštruovanej stavby za predpokladu, že náklady na rekonštrukciu stavby predstavovali najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím prác.

 

Uplatnenie oslobodenia od dane pri uvedených stavbách bude možné až po uplynutí 5 rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo na rekonštrukciu predmetnej stavby.

 

 1. Predaj a prenájom nehnuteľností určených na bývanie

 

Platiteľ dane pri predaji nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), nebude môcť využiť voľbu zdanenia tejto nehnuteľnosti, ale povinne uplatniť oslobodenie od dane, čo má za následok úpravu odpočítanej dane. Rovnako bez ohľadu na postavenie príjemcu (nájomcu) bude platiteľ dane vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak je predmet nájmu určený na bývanie. Táto zmena sa bude týkať nájomných zmluvných vzťahov, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto zákona po 1.1.2019.

 

 1. Tuzemský prenos daňovej povinnosti

 

Z dôvodu problémov v praxi od 1.1.2019 je vylúčený prenos daňovej povinnosti DPH pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra, teda v prípade, ak hodnota tovarov a služieb nepresiahne 100 € alebo sú tržby povinne evidované v ERP (elektronická registračná pokladnica alebo eKASA). Pri všetkých ostatných predajoch uvádzaných druhov tovaroch ostáva zachovaný tuzemský prenos daňovej povinnosti k DPH.

 

 1. Zrušenie inštitútu zábezpeky na DPH

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2019 ruší zábezpeku na daň, ako inštitút zavedený do zákona o DPH v roku 2012. Daňový úrad vráti dotknutým subjektom peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami najneskôr do 28. februára 2019 za podmienky, že táto zábezpeka alebo jej časť nebola použitá na úhradu daňových nedoplatkov. Od 1.1.2019 sa zábezpeka na daň pri registrácii k DPH nebude uplatňovať.

 

 1. 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby

 

Novelou zákona o DPH bolo s účinnosťou od 1.1.2019 preradené poskytovanie ubytovacích služieb do zníženej 10% sadzby DPH.

 

 

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov

 

 1. Oslobodenie 13. a 14. platu od dane zo závislej činnosti

 

Novelizáciou Zákonníka práce od 1.1.2018 bola zavedená možnosť poskytnutia 13. platu (na letnú dovolenku vyplatený v júni)  a 14. platu (na vianočné sviatky vyplatený v decembri) za výhodnejších daňových podmienok. Pre vyplatenie 13. a 14. platu stanovuje zákon prísne podmienky:

 1. Daňové zvýhodnenie (oslobodenie) sa vzťahuje maximálne na príjem vyplatený ako 13. alebo 14. plat do výšky 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov.
 2. plat musí byť vyplatený minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku a môže byť vyplatený za mesiac jún,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi k 30.4. 2018 trvá nepretržite 24 mesiacov,
 1. plat musí byť vyplatený minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku a môže byť vyplatený za mesiac december
 2. pracovnoprávny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi k 31.10.2018 trvá nepretržite 48 mesiacov
 3. zamestnancovi bol vyplatený aj 13.plat.

 

Oslobodenie 13.platu od dane zo závislej činnosti je možné prvýkrát uplatniť v júni 2019. Na 14. plat sa oslobodenie vzťahuje prvýkrát v decembri 2018 za predpokladu, že zamestnancovi bol vyplatený 13. plat v júni 2018.

 

 1. Oslobodenie ubytovania zamestnancov od dane zo závislej činnosti

 

Novela zákona o dani z príjmov zavádza od 1.1.2019 oslobodenie ubytovania (nepeňažný príjem zamestnanca) od dane zo závislej činnosti. Oslobodenie sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere (nie dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti) u zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou vo výrobe (nie v obchode) a  vo viaczmennej prevádzke. Oslobodenie sa vzťahuje na bezplatne poskytnuté ubytovanie najviac do výšky 60 € mesačne. Vyšší náklad zamestnávateľa vynaložený na ubytovanie zamestnanca sa zahrnie do zdaniteľného príjmu zamestnanca.

 

 1. Zvýšenie daňového bonusu pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov

 

Skupina poslancov Národnej rady SR navrhuje, aby od 1.4.2019 došlo k zvýšeniu sumy daňového bonusu na dvojnásobok doterajšej sumy (pre rok 2019 vo výške 2×22,17 € mesačne) v prípade starostlivosti o dieťa , ktoré nedovŕšilo 6 rokov. Pre uplatnenie nároku na zvýšenú sumu daňového bonusu okrem podmienky veku dieťaťa sa požaduje splnenie príjmových podmienok ako aj to, aby dieťa žilo v spoločnej domácnosti so zamestnancom.

 

 

 • Rekreačné poukazy

 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa do Zákonníka práce  zavádza nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorý je povinný poskytnúť zamestnávateľ s 50 a viac zamestnancami, každému zamestnancovi nepretržite pracujúcemu u zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov, ak o tento príspevok zamestnanec požiada. Príspevok na rekreáciu takéhoto zamestnanca je vo výške 55% oprávnených nákladov, maximálne však vo výške 275 EUR ročne.

 

Súčasne sa doplňuje zákon o dani z príjmov, ktorým sa zaraďuje príspevok na rekreáciu zamestnancov do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti a taktiež dochádza k jeho zaradeniu do daňových výdavkov zamestnávateľa a do daňových výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby. Príspevok na rekreáciu nad zákonom stanovený rozsah je možné uhradiť aj zo sociálneho fondu.

 

 

 1. Zavedenie novej dane z poistenia

 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa zavádza nová nepriama daň – daň z poistenia. Predmetom tejto dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. Nová daň vo výške 8 % základu dane sa uplatní na všetky druhy neživotného poistenia, bez ohľadu na dátum uzavretia poistnej zmluvy, ak poistné obdobie začne plynúť po 31.12.2018.

 

Daň z poistenia budú povinné platiť v prvom rade poisťovne, avšak povinnosť sa môže týkať aj poistníka (akákoľvek osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovateľom), ak zaplatí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v Slovenskej republike zriadenú pobočku alebo právnickej osoby, na ktorú sú náklady na takéto poistné preúčtované.

 

Zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok. V rovnakej lehote je daň z poistenia splatná. Prvý termín na podanie daňového priznania k dani z poistenia za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2019 je 30. apríl 2019.

 

 

 1. Registrácia konečných užívateľov výhod

 

S účinnosťou od 1.11.2018 majú právnické osoby zapísané do obchodného registra povinnosť zapísať do príslušného obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Právnické osoby povinne zapisujú do neverejnej časti obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch v lehote najneskôr do 31.12.2019.

 

Ak uvedené  právnické osoby vzniknú po 31. októbri 2018, povinne zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku, t.j. už pri svojom prvozápise do obchodného registra. Zároveň je stanovená povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať.

 

 

S pozdravom

 

Váš daňový poradca

CCS Tax, k.s.