Hlavní menu


Účtovníctvo

Obsahom poskytovaných služieb je vedenie účtovnej evidencie v sústave podvojného účtovníctva v prostredí účtovného softvéru s parametrami podnikového informačného systému.

Vedenie účtovníctva pre firmy a podnikateľov

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby externej ekonomickej kancelárie (outsour- cing účtovníctva a výkazníckej agendy). Vďaka kvalifikovanému a profesionálnemu tímu našim klientom poskytujeme široký rozsah služieb v oblasti účtovníctva:

 • účtovanie účtovných položiek v podvojnom účtovníctve – vyhotovenie účtovného dokladu a formálna kontrola podkladov vchádzajúcich do účtovníctva, zabezpečenie požiadaviek účtovnej evidencie z účtovného a daňového hľadiska, predkontácia, zápis do softvérovej evidencie
 • odsúhlasenie hosp. výsledku z predvahy a zo špeciálneho prehľadu nákladov a výnosov, ak je tento pre mandanta vyhotovovaný v požadovanej periodicite
 • vyhotovenie mesačnej bilancie a jej stručné zhodnotenie
 • vypracovanie pravidelných povinných hlásení a výkazov pre štatistický úrad a NBS
 • archivácia originálnych dokladov v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcich sa archivácie
 • vykonávanie účtovného poradenstva, ktoré zahŕňa konzultácie k neštandardným účtovným prípadom a metodike účtovníctva
 • zostavenie riadnej, priebežnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie v súlade s platnými slovenskými predpismi
 • zostavenie prehľadu neuhradených záväzkov a pohľadávok podľa dodávateľov a odberateľov a ich splatnosti
 • cash management
 • súčinnosť pri inventarizácii majetku spoločnosti – metodické riadenie, príprava dokumentácie pre dokladovú inventarizáciu
 • transformácia slovenských účtovných štandardov na IAS/IFRS,
 • zostavenie IFRS reportov pre účely konsolidácie materských podnikov
 pix (1K) taxmin (1K) pix (1K) partners: Ružička Csekes, CMS, CCS Consulting, CCS Audit pix (1K) 2014 © CCS Tax, k.s. | webdesign